מדיניות ביטול עסקה

 1. משתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו, דהיינו, הלקוח רשאי לבטל בכתב את העסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר בכפוף לסעיפים שלהלן.
 2. לפי סעיף 6 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010, זכות הביטול לא תחול, בין היתר, לגבי ריהוט שהורכב בבית הצרכן; וכן זכות הביטול לא תחול במקרה שהמוצר יוצר במיוחד עבור הלקוח על פי מידות או דרישות מיוחדות.
 3. בעסקת מכר מרחוק, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח בעקבות העסקה, אינם ניתנים לביטול מרגע ביצוע ההזמנה בהתאם לסעיף 14ג(ד)(4) לחוק להגנת הצרכן. “עסקת מכר מרחוק” – התקשרות בעסקה של מכר נכס, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.
 4. מובהר ומודגש, כי בכל מקרה של הטרדה מתמשכת ו/או חוזרת של הלקוח לשווא ו/או לתכלית שאינה פגם במוצר יחוייב הלקוח בערך הכספי של זמן העבודה, החלפים, התיקונים ושירות בעלי המקצוע לגבי כל קריאת שירות. הלקוח מאשר ומסכים לתנאי זה.
 5. במקרה שהמוצר הוא מוצר מדף (מוצר במלאי) ולא היה פגום, והוחזר על ידי הלקוח, ייגבו מהלקוח דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, בהתאם לחוק, וכמו כן יושבו על ידי הלקוח לחברה ההוצאות אשר הוצאו על ידי החברה בגין אספקת המוצר ללקוח (כגון: הוצאות אחסנה ואשראי).
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקה ו/או מכירה כלשהי, במקרים הבאים:
  אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה זה תושב ללקוח התמורה ששילם בעד המוצר; ו/או- אם יתברר לה כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או מי מטעמו.
 7. הודעה על ביטול ההזמנה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בחוזה זה.
 8. החברה רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
  במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;
  אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;
  – בנסיבות כגון כוח עליון ו/או נסיבות שאינן תלויות או שאינן בשליטת החברה ו/או נסיבות שלא היו ידועות לחברה מבעוד מועד ו/או נסיבות שלא ניתן היה לצפות אותן;
  – בנסיבות של פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעות את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;  אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו;
  – אם יתברר לחברה כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.
 9. הודעה על ביטול המכירה כאמור בסעיף 7 לעיל תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדוא”ל אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל הזמנה, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח או תשיב ללקוח כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהא ללקוח כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה, ולרבות לעניין של נזק ו/או הפסד, כספיים ו/או מכל סוג אחר.